• darkblurbg

 

 

ACTOR SAMENWERKINGSVERBAND

Taken van RONA op de verschillende kwaliteitsdomeinen

Domein

Kwaliteitsaspect

Voorbeelden waaruit dit blijkt

1. Visie en beleid met betrekking tot opleiden

In RONA bestaat en wordt gewerkt met een gedeelde visie op opleiden

 

De visie op opleiden is beschreven in het regionaal opleidingsplan

Werken volgens de visie wordt geëvalueerd in de jaarevaluatie met de participerende instellingen en tijdens de interne evaluatiebezoeken binnen het samenwerkingsverband

RONA draagt zorg voor een opleidingscontinuüm door een regionale afstemming van de inhoud van de aangeboden opleidingsonderdelen

De onderlinge samenhang tussen de verschillende opleidingsonderdelen is beschreven in het regionaal opleidingsplan

Afspraken over de samenwerking binnen RONA, inclusief de governance, zijn in afstemming met de betrokken Raden van Bestuur vastgelegd in een formele samenwerkingsovereenkomst

Er is een standaard samenwerkingsovereenkomst (RGS - C6) voor samenwerkingsverbanden

Nadere afspraken zijn vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst RONA

Eenheid van beleid binnen RONA wordt geborgd door periodiek regionaal overleg over o.a. opleidingsinhoud, volgen en beoordelen van aiossen, en facilitering van de opleiding

Notulen regionale opleidingscommissie RONA

Binnen RONA wordt in onderling overleg bepaald hoe de opleidingscapaciteit in de regio optimaal benut kan worden met als doel een kwalitatief goede en brede opleiding neurologie te borgen en individualisering van opleidingstrajecten te faciliteren

Gezamenlijke regionale planning van opleidingsschema’s van aiossen

Ruimte voor individualisering van opleidingstrajecten qua duur en inhoud, o.a. door middel van een ruim aanbod aan verdiepingsstages

Aiossen zijn de neurologen van de toekomst en hebben binnen RONA een belangrijke stem in de ontwikkeling, vormgeving en evaluatie van de opleiding 

Aiossen zijn vertegenwoordigd in alle RONA commissies (regionale opleidingscommissie, onderwijscommissie, kwaliteitscommissie, evaluatiecommissies)

2. Kwaliteitszorg

RONA draagt er zorg voor dat de gezamenlijke visie, strategie en organisatie periodiek worden getoetst en bijgesteld naar aanleiding van de actualiteit

Jaarevaluatie met de participerende instellingen in de regionale opleidingscommissie

Onderlinge evaluatiebezoeken met een frequentie van eenmaal per 3 jaar per opleidingsinstelling

Regionale kwaliteitscyclus volgens PDCA-systematiek, aangestuurd door de commissie kwaliteit

RONA deelt de resultaten van de kwaliteitsmonitoring en verbindt daar acties aan voor o.a. organisatie en professionalisering

De verslagen van onderlinge evaluatiebezoeken (2-3 per jaar) worden besproken in de regionale opleidingscommissie

Informatie uit lokale kwaliteitsmetingen wordt gedeeld als onderdeel van de regionale kwaliteitscyclus

RONA borgt de kwaliteit van alle aangeboden stages

RONA-brede systematische stage-evaluaties

3. Praktische organisatie van de opleiding

RONA draagt zorg voor een ondersteunende infrastructuur van de regionale opleiding

Gezamenlijke website met regionaal opleidingsplan, lokale informatie en contactgegevens

Centraal informatiepunt / secretariaat

Binnen RONA worden de beschikbare instroomplaatsen in onderling overleg verdeeld over de erkende opleidingsinstellingen

Jaarlijks overleg opleiders over instroomverdeling

Regionaal roosterprogramma voor de planning van opleidingssschema’s met ruimte voor individualisering

RONA draagt bij aan de organisatie en/of inhoud van het regionaal- en discipline overstijgend onderwijs

RONA-brede onderwijscommissie

Wekelijks vakinhoudelijk lokaal cursorisch onderwijs RONA-breed online aangeboden

Driemaandelijks verdiepend regionaal cursorisch onderwijs

Bijdragen aan de inhoud van de avonden van de Amsterdamsche Neurologenvereeniging

Faciliteren van online platform voor continue ontwikkeling en scholing

4. Begeleiding aios

RONA borgt een regionaal opleidingsklimaat dat ondersteunend is aan de professionele ontwikkeling van aiossen en het patiëntveilig werken

Elke participerende instelling heeft een inwerkprogramma voor nieuwe of van locatie wisselende aiossen

Iedere aios heeft een aiosmentor (ouderejaars aios)

Iedere aios heeft een monitor (neuroloog) in de instroomkliniek die samen met de aios bepaalt wanneer een bekwaamverklaring wordt aangevraagd.

In  geval van twijfels over het functioneren van een individuele aios kan de mogelijkheid geboden worden binnen RONA van opleidingsinstelling te wisselen

RONA bevordert de continuïteit van de opleiding van de aios over de instellingen heen, o.a. door bij wisseling van opleidingsinstelling te zorgen voor een goed systeem van overdracht aan de opleider bij wie de aios de opleiding vervolgt

 

De opleider van de instroomkliniek is de oordelend opleider; deze volgt de overall competentie-ontwikkeling van de aios via het portfolio en voortgangsgesprekken, ook tijdens stages in andere instelling

Tijdens een stage in een andere instelling neemt de lokale opleider tijdelijk de taak van monitor op zich

Bij overgang naar een andere kliniek formuleert de aios in samenspraak met de opleider persoonlijke leerdoelen in het IOP

Overdracht portfolio aios aan opleider of stagecoördinator van volgende stagewerkplek, waarbij tevens een ‘warme overdracht’ plaatsvindt

RONA stimuleert en borgt de eenduidigheid en de overdraagbaarheid van bekwaamverklaringen

RONA-breed gedragen procedure voor bekwaam verklaren beschreven in het regionaal opleidingsplan

RONA-brede afspraken over overname van behaalde supervisieniveaus

Het proces van bekwaam verklaren en de overdraagbaarheid van bekwaamverklaringen wordt geëvalueerd tijdens de interne evaluatiebezoeken

5.

Onderwijskundige professionalisering

RONA heeft een visie op onderwijskundige professionalisering van leden van opleidingsgroepen

De visie op onderwijskundige professionalisering is beschreven in het regionaal opleidingsplan

 

RONA stimuleert en organiseert (onderwijskundige) professionalisering gericht op de uitgangspunten van RONA voor leden van opleidingsgroepen binnen het samenwerkingsverband

Jaarlijks aangeboden professionaliseringsbijeenkomsten gericht op de uitgangspunten van RONA, de implementatie van nieuwe elementen in het landelijk opleidingsplan neurologie of andere actuele opleidingsgerelateerde onderwerpen

Vragen over de opleiding neurologie in RONA?

Neem contact op met het RONA infopunt. Je kunt met ons bellen, mailen of het contactformulier invullen.

Wij helpen je graag verder!