• darkblurbg

De kern van de opleiding bestaat uit opleiden op de werkplek. Als aios ontwikkel je competenties door beroepsactiviteiten uit te voeren en daarbij aan de hand van leerdoelen te leren met behulp van  feedback, reflectie en zelfstudie. Naast het werkplekleren onderscheiden de we lokaal, regionaal en landelijk cursorisch onderwijs.

Onder lokaal onderwijs valt onderwijs dat wordt verzorgd door leden van de lokale opleidingsgroepen. Ook klinische besprekingen zoals: de overdracht, het dagelijks rapport, patiëntdemonstraties, de pathologiebespreking of een multidisciplinair overleg vormen belangrijke onderwijsmomenten voor aiossen. Elke kliniek kent haar eigen klinische besprekingen en lokale onderwijsmomenten. Deze verplichte onderdelen vind je terug in de lokale informatie per kliniek (zie onder de tab  ‘mijn RONA’). 

Daar waar mogelijk geven we de onderwijsmomenten gezamenlijk en regionaal vorm. Op deze manier zetten we binnen RONA de expertise in de verschillende klinieken efficiënt in. Het cursorisch onderwijs in RONA online wordt verzorgd door neurologen uit de verschillende klinieken die in RONA participeren.

 

'RONA online', 'RONA onsite' en refereeravonden

Er zijn 3 vormen van regionaal georganiseerd onderwijs: ‘RONA online’ en ‘RONA onsite’. RONA online  betreft een integraal regionaal aanbod waaraan alle aiossen in de regio op een vast moment in de week meedoen. Het onderwijs behandelt de thema’s van de neurologie (zie landelijk opleidingsplan NEURON2). RONA onsite betreft regionaal onderwijs gericht op verdieping in neurologische thema’s door middel van expertlezingen of casuïstiek. RONA onsite vindt 3 tot 4 x per jaar plaats op locatie. De onderwerpen van het wekelijks onderwijs en de verdiepingsbijeenkomsten zijn inhoudelijke op elkaar afgestemd. Daarnaast wordt er 8 x per jaar een refereeravond georganiseerd door de Amsterdamsche Neurologen Vereeniging.

De slides van RONA online vind je in 'MIJNRONA'.

 

  RONA online: wekelijks cursorisch onderwijs

Inhoud

Cursorisch onderwijs dat de breedte van de thema’s in de neurologie bestrijkt. Dit is een integraal regionaal aanbod waaraan alle AIOSSEN in de regio meedoen. Het betreft een uitgebreide behandeling in de diepte van de thema’s in de Neurologie (NEURON2) waarvan verschillende aspecten belicht worden

Frequentie

Wekelijks op donderdag van 12.30 tot 13.15 uur

Vorm

Online onderwijs

Docent

Het onderwijs wordt verzorgd volgens een rooster waarin neurologen uit zowel de drie instroomklinieken als de andere opleidingsklinieken participeren. Het rooster is te vinden op de RONA website

Organisatie

RONA onderwijscommissie

 

 

RONA onsite: regionale verdiepingsbijeenkomsten

Inhoud

1 dagdeel cursorisch onderwijs gericht op  verdiepen in een van de thema’s van de neurologie

Frequentie

1 x per kwartaal

Vorm

Presentaties waarin verschillende aspecten van een (groep) ziektebeeld(en) worden belicht.

Docent

Verzorgd door leden van de opleidingsgroepen uit alle participerende klinieken in samenspraak met de aiossen uit RONA.

Organisatie

RONA onderwijscommissie

 

 

Refereeravonden (Amsterdamsche Neurologen Vereeniging)

Inhoud

Klinische en wetenschappelijke bijeenkomsten

Frequentie

8 x per jaar op een wisselende locatie

Vorm

Klinische avond: presentatie van een vijftal casus met achtergronden

Wetenschappelijke avond: presentatie van eigen onderzoeksresultaten

De voorjaarsvergadering wordt gewijd aan de Biemondlezing.

Docent

De klinische presentaties worden in principe gehouden door a(n)ios; de wetenschappelijke presentaties door onderzoekers verbonden aan Amsterdam UMC.  

De Biemondlezing wordt afwisselend gehouden door de ontvanger van de tweejaarlijks toegekende Biemondpenning of een buitenlandse spreker.

 

Het discipline overstijgend onderwijs (DOO) ondersteunt bij het verder ontwikkelen van algemene, niet aan je vakgebied gebonden competenties. Binnen de regio bestaat een breed aanbod aan onderwerpen. Bijvoorbeeld in het kader van doelmatigheid, leiderschap, onderwijs, kwetsbare ouderen of patiëntveiligheid. Daarnaast hebben verschillende klinieken in de regio een lokaal aanbod van onderwijs en training in vakoverstijgende thema’s. Vanuit dit aanbod is het goed mogelijk aan de basisvereisten voor alle aiossen te voldoen. Het biedt ook een ruim scala aan mogelijkheden voor persoonlijke profilering door je verder in onderwerpen te verdiepen of te specialiseren.

Maak afspraken over het te volgen discipline overstijgend onderwijs (en eventuele proflering) met je opleider en leg deze vast in je IOP.

Alle aios kunnen deelnemen aan groepsintervisie, die wordt aangeboden in de drie instroomklinieken. Tijdens de intervisie spreek je onder begeleiding van een deskundige over uiteenlopende onderwerpen waar je als aios tijdens je werkzaamheden tegenaan loopt of tegenaan kunt lopen.

Biemond cursus

1 x per jaar 2 dagen

Aios onderwijsdagen (NVN)

1 x per jaar 1-2 dagen

KNF dagen

Eenmalig tijdens de opleiding 2 dagen (tijdens KNF stage)

NVN Wetenschapsdagen,

2 x gedurende de opleiding

Symposium Kinderneurologie:

Eenmalig tijdens opleiding in het jaar waarin je de stage kinderneurologie volgt

Internationaal congres

Eenmalig bijwonen van voor de opleiding relevant internationaal congres op het gebied van de neurologie

E-learning acute neurologie

 

E-learning neuroradiologie

 

 

 

Onderwijscommissie RONA

De planning, organisatie, inhoud en evaluatie van het regionaal onderwijs is in handen van de onderwijscommissie RONA.

 

Onderwijscommissie RONA

Doel

Planning, organisatie, inhoud en evaluatie van het wekelijks cursorisch ‘RONA online’ onderwijs en het regionaal 4-maandelijks ‘RONA onsite’ onderwijs

Samenstelling

Portefeuillehouder onderwijs Dagelijks Bestuur RONA,
afvaardiging aios-coördinatoren van de instroomklinieken,

 

Frequentie

Eenmaal per kwartaal

Verslaglegging

Besluiten en actiepunten

In RONA is er wekelijks regionaal georganiseerd online cursorisch onderwijs

Vragen over de opleiding?

Neem contact op met onze RONA infopunt. Je kunt met ons bellen, mailen of het contactformulier invullen.

Wij helpen je graag verder!