• darkblurbg
    RONA

Samen werken aan kwaliteit

Regionaal wordt de opleiding gemonitord door een kerngroep bestaande uit de opleiders van Amsterdam UMC, locaties AMC en VUmc, en van OLVG. Per locatie is de gehele opleidingsgroep samen met de aios verantwoordelijk voor de kwaliteit van de opleiding. De opleiders per locatie zijn primair verantwoordelijk voor alle zaken die de opleiding betreffen. De plaatsvervangend opleiders ondersteunen de formele opleiders en nemen de verantwoordelijkheid van de opleider over wanneer deze niet in staat is deze in te vullen door afwezigheid of ziekte.

 

RONA kerngroepoverleg

Samenstelling

Opleiders Amsterdam UMC, locaties AMC en VUmc, en OLVG

Doel

Monitoring van de kwaliteit van de opleiding

Borging betrokkenheid participerende klinieken in de regio

Borging voortgangsmonitoring aios

Stimuleren vernieuwing, doorontwikkeling, actualisering

Frequentie

Eenmaal per kwartaal

Verslaglegging

Besluiten en actiepunten

 

Samenstelling

Opleiders van alle participerende klinieken en een vertegenwoordiging van de aios van de drie instroomklinieken

Doel

Evaluatie van generieke proces, inhoud en output van de regionale opleiding

Evaluatie van de deelopleidingen – inclusief de keuzestages – eveneens op logistiek en inhoud

Evaluatie van het overdragen van de verkregen competenties van kliniek naar kliniek

Frequentie

Eenmaal per jaar; in startfase RONA eenmaal per half jaar.

Verslaglegging

Besluiten en actiepunten

 

Opleidingsvergadering

Samenstelling

Aios en leden opleidingsgroep

Doel

Op de agenda staan opleidingsgerelateerde zaken zoals de PDCA-cyclus betreffende verschillende onderdelen van de opleiding, resultaten van kwaliteitsmetingen, praktische opleidingsgerelateerde zaken en supervisie.

Verbeterpunten worden opgenomen in een PDCA-verbeterplan

Frequentie

Eenmaal per kwartaal

Verslaglegging

Besluiten en actiepunten

Interne kwaliteitszorg volgens Scherpbier 2.0

Eigen verantwoordelijkheid van de professional

Als uitgangspunt voor de kwaliteit van de medische vervolgopleidingen geldt: vertrouwen in de eigen verantwoordelijkheid van de professional. De professional streeft naar optimale kwaliteit van zorg en opleiden. Landelijk worden de globale kaders aangegeven; regionaal en lokaal worden deze door de verschillende actoren in het opleidingsproces ingevuld en uitgewerkt. Het uiteindelijke doel van het kwaliteitssysteem is optimale kwaliteit van patiëntenzorg door optimale kwaliteit en inhoud van de vervolgopleiding.

Daarbij zet de professional een systeem van periodieke interne kwaliteitsbeoordeling op, dat leidt tot daadwerkelijke verbeteracties. Betrokkenen verzamelen betrouwbare informatie, onder meer door feedback te vragen van personen of actoren die direct betrokken zijn bij de opleiding. De stappen worden cyclisch herhaald in de vorm van een plan-do-check-act-cyclus (PDCA- cyclus).

 

 

Actor

Rol

Aios

Draagt individueel en in groepsverband bij aan een goede opleiding en aan optimalisering van het opleidingsklimaat.

Opleider en opleidingsgroep

Zorgt voor een gedeelde visie op opleiden, waarbij aios worden opgeleid tot bevlogen professionals die het beoefenen van de state-of-the-art geneeskunde combineren met het zijn van een goede professional, lifelong learner en goede communicator

COC

Bewaakt en bevordert continu de kwaliteit en innovatie van de medisch-specialistische vervolgopleidingen binnen de instelling

Raad van Bestuur

Ontwikkelt en draagt de instellingsbrede visie op opleiden uit, creëert hiervoor de randvoorwaarden en voert deze in concreet beleid uit

Cluster

Faciliteert, borgt en vormt een inhoudelijk samenhangende opleiding voor het betreffende specialisme.

OOR

Faciliteert de instelling- en opleiding-overstijgende aspecten van opleiden

De actoren in het opleidingsproces zijn: aios, opleider en opleidingsgroep, COC, Raad van Bestuur, cluster en OOR. Actoren beschrijven hun taken en verantwoordelijkheden op 4 kwaliteitsdomeinen: organisatie en ontwikkeling, opleidingsklimaat, competentieontwikkeling en professionalisering. In het nieuwe systeem van kwaliteitszorg monitort en verbetert elke actor zelf de kwaliteit via een PDCA-cyclus (zie Neuron 2 hoofdstuk 9). Binnen opleidingsklinieken voert de COC de regie.

 

[1] Stimulans voor interne kwaliteitsverbetering van de geneeskundige vervolgopleidingen Scherpbier 2.0. KNMG, 2015

Taken en verantwoordelijkheden van het cluster neurologie

De kerngroep RONA heeft voor het cluster neurologie (actor cluster) de taken op de verschillende kwaliteitsdomeinen beschreven. De uitvoering van deze taken wordt tijdens de jaarevaluatie met de regionale partners geëvalueerd. De verschillende opleidingsgroepen (actor opleidingsgroep) in RONA-verband hebben hun interne kwaliteitszorgsysteem eveneens beschreven in taken op de verschillende domeinen.

ACTOR REGIONAAL CLUSTER

Domein

Taken

Voorbeelden waaruit dit blijkt:

Organisatie en ontwikkeling

In RONA bestaat en wordt gewerkt met een gedeelde visie op opleiden

 

Visie is beschreven in regionaal opleidingsplan (jaarlijkse actualisatie)

 

Werken volgens de visie wordt geëvalueerd in de jaarevaluatie met participerende klinieken

Waarborgen kwaliteit van alle aangeboden stages

Notulen RONA  kerngroep overleg (3 maandelijks)

 

Continue evaluatie participerende klinieken (agenda en verslag)

Ondersteunende infrastructuur

Regionaal rooster met ruimte voor individualisering

Centraal informatiepunt / secretariaat

Regionale afstemming inhoud en kwaliteit opleiding

Jaarevaluatie participerende klinieken

(agenda en verslag)

Opleidingsklimaat

Borgt een opleidingsklimaat dat ondersteunend is aan de professionele ontwikkeling van aios en het patiëntveilig werken

 

Eindgesprek per stage met stagecoördinator, teruggekoppeld aan opleider

Overdracht portfolio aios aan opleider of stage- coördinator van nieuwe stageplek

Informatie uit lokale kwaliteitsmetingen gebruiken als input kwaliteit opleidingsklimaat regio

Clusterbreed gedragen afspraken over procedure bekwaamverklaren

Overname behaalde supervisieniveau door alle stagelocaties binnen het cluster

online e-learning platform voor het regionale overkoepelende onderwijs  (in de toekomst)

Lokaal onderwijs delen in cluster via video conferencing

Elke instroomlocatie heeft een inwerkprogramma voor nieuwe aios

Vaste aiosmentor (ouderejaars aios) per aios

Professionalisering

Heeft een visie op, stimuleert en organiseert didactische professionalisering gerelateerd aan RONA uitgangspunten voor opleiders binnen RONA

Jaarlijks: RONA-professionaliseringsdag met o.a. scholing over actuele onderwerpen + evaluatie opleidingsklimaat (tweemaal per jaar aangeboden)

Competentieontwikkeling

Maakt gebruik van specifieke kenmerken van participerende klinieken in RONA om competentieontwikkeling optimaal te faciliteren en te ondersteunen.

De oordelend opleider is de opleider van de instroomkliniek. Deze monitort via het portfolio en voortgangsgesprekken de overall competentie ontwikkeling en groei van de aios.

Zorgt voor longitudinaal volgen van de groei van de aios in zijn of haar ontwikkeltraject over de klinieken heen

 

Tijdens verblijf van de aios in een andere kliniek neemt de opleider aldaar de monitorende taak over. Voortgangsgesprekken en geschiktheidsbeoordelingen blijven in handen van de hoofdopleider

Tijdens drie maandelijks overleg kerngroep geagendeerd: bespreking longitudinale positieve en probleempunten per aios die niet in KBA's te vatten zijn

Bij overgang naar een andere kliniek formuleert de aios in samenspraak met de opleider ontwikkeldoelen in het IOP.

Stimuleert en borgt de eenduidigheid en de overdraagbaarheid van bekwaamverklaringen

Er is een procedure bekwaamverklaren beschreven in het regionaal opleidingsplan

Het proces van bekwaamverklaren en de overdraagbaarheid van bekwaamverklaringen wordt jaarlijks geëvalueerd.

Bevordert individualisering

Er is een vaste monitor (neuroloog) per aios die samen met de aios bepaalt wanneer een bekwaamverklaring wordt aangevraagd

Ruimte voor individualisering middels verdiepingsstages en verkorting opleidingsduur

 

 

Professionalisering van opleider en opleidingsgroep

Alle leden van de opleidingsgroepen voldoen aan de eisen zoals gesteld in het Kaderbesluit en Neuron2. Zij hebben de Teach the Teacher gevolgd en doen jaarlijks aan geaccrediteerde professionalisering op het gebied van opleiderskwaliteiten. De lokale COC per kliniek heeft hiervoor doorgaans normen vastgesteld. RONA organiseert jaarlijks een professionaliseringsbijeenkomst voor RONA-betrokkenen, die tweemaal per jaar wordt aangeboden zodat zo veel mogelijk neurologen in staat gesteld worden het programma bij te wonen.  Tijdens deze bijeenkomsten staan kwaliteit en nieuwe ontwikkelingen centraal.

Onderhoud van het opleidingsplan

Het regionaal opleidingsplan wordt jaarlijks geëvalueerd en geactualiseerd onder aansturing van de kerngroep. Verzoeken om aanpassing kunnen worden ingediend via de website. Het actuele regionale opleidingsplan is beschikbaar op de website.

  • Commentaar, suggesties geïnventariseerd via het mailadres: infopunt@rona.amsterdam
  • Kerngroep evalueert commentaar
  • Jaarlijks besproken tijdens jaarevaluatie met participerende klinieken.
  • Wijzigingen worden online doorgevoerd

 

Vragen over de opleiding neurologie in RONA?

Neem contact op met het RONA infopunt. Je kunt met ons bellen, mailen of het contactformulier invullen.

Wij helpen je graag verder!