• darkblurbg
    RONA

De opleiding is competentiegericht. De kern van de competentiegerichte opleiding is het leren op de werkplek aan de hand van Kritische Beroeps Activiteiten (KBA's)van de neuroloog. De route die je door de opleiding volgt heeft vaste en variabele componenten. Met het aanbod van een basisstructuur met vaste onderdelen voor iedereen, borgen we dat je als brede neuroloog ofwel als ‘generalist’ wordt opgeleid. Gedurende de opleiding ontdek je steeds meer waar je eigen kwaliteiten liggen en ga je aan je eigen profilering werken. Je kunt je profileren op vakinhoudelijke en vakoverstijgende onderwerpen.

Uitstroomprofielen

Om te beginnen zijn er drie vakinhoudelijke uitstroomprofielen: Algemene Neurologie, Klinische Neurofysiologie en Kinderneurologie. Daarnaast is het mogelijk je tijdens het verdiepingsjaar vakinhoudelijk te verdiepen in een van de deelgebieden van de neurologie. Je kunt ook kiezen voor profilering op vakoverstijgende onderwerpen, bijvoorbeeld doelmatigheid, onderwijs, wetenschappelijk onderzoek, medisch leiderschap of ouderenzorg.

Vaste en variabele componenten 

Vaste componenten in de opleiding zijn de opleidingsinhouden en elementen zoals beschreven in NEURON2. Op de verschillende werkplekken kom je in aanraking met de verschillende thema’s uit de neurologie, maak je kennis met neurologische ziektebeelden, ontwikkel je competenties op vakinhoudelijke en vakoverstijgende onderwerpen en groei je steeds meer toe naar een zelfstandig werkende professional. De variabele elementen zijn de verdiepinsstages en de individuele doelen afgestemd op jouw mogelijkheden en wensen.

 

Bouwblokken van de opleiding

De bouwblokken van de opleiding zijn voor het uitstroomprofiel Algemene Neurologie weergegeven het schema hieronder. Niet alle opleidingsonderdelen zijn aan een vaste tijdsduur gebonden. In de figuur zijn de minimale en maximale duur van deze onderdelen in de pijlen aangegeven. De doorlooptijd van deze opleidingsonderdelen wordt mede bepaald door de snelheid waarmee je je competenties ontwikkelt, eventuele vrijstellingen op basis van EVC en de tijd die je nodig hebt voor eventuele profilering in vakinhoudelijke of vakoverstijgende onderwerpen. Besluit je te kiezen voor het uitstroomprofiel KNF of Kinderneurologie, dan ga je ongeveer vanaf je derde opleidingsjaar accenten leggen die binnen dat profiel passen. 

Vragen over de opleiding neurologie in RONA?

Neem contact op met het RONA infopunt. Je kunt met ons bellen, mailen of het contactformulier invullen.

Wij helpen je graag verder!