• darkblurbg
    RONA

Zorg voor kwetsbare ouderen


Ouderen hebben vaak te kampen met kwetsbaarheid en verschillende aandoeningen tegelijk. De meeste specialismen zijn nog onvoldoende gericht op ouderen met een complexe mix van multi-morbiditeit en functieverlies; veel artsen zijn en worden opgeleid in het bieden van de optimale medische behandeling van één bepaalde aandoening. Zorg voor kwetsbare ouderen vergt een andere manier van denken, waarbij geleerd kan worden van elkaar en van artsen die de doelgroep ouderen als specialisatie hebben.


Kwaliteit en patiëntveiligheid


Alle spelers in de zorg moeten zich ervan bewust zijn dat werken aan kwaliteit en patiëntveiligheid een integraal onderdeel is van de werkdag van elke zorgprofessional. De professionals zijn niet alleen verantwoordelijk voor medisch-inhoudelijke zaken, maar ook voor het inrichten van zorgprocessen en het op transparante wijze afleggen van verantwoording. Het is aan de regelgevers en bestuurders om voorwaarden te creëren waardoor professionals veilig kunnen werken. Samen heeft men de opdracht om een lerend klimaat te stimuleren.


Medisch leiderschap


Medisch leiderschap is essentieel voor elke arts: daarmee neem en toon je verantwoordelijkheid voor het volledige zorgproces voor en rondom de patiënt. Voor goed medisch leiderschap is niet alleen medisch-inhoudelijke kennis essentieel. Organisatorische, financiële en leidinggevende kennis en vaardigheden zijn minstens zo belangrijk. In NEURON2 worden drie niveaus van leiderschap onderscheiden: ‘frontline’ (basis)leiderschap, klinisch leiderschap en bestuurlijk leiderschap.


Onderwijs


Van artsen wordt verwacht dat zij een bijdrage leveren aan de kwaliteit van zorg door scholing en kennisoverdracht aan elkaar en andere hulpverleners. Nieuw verworven kennis vindt snel haar weg naar de kliniek. De aios moet kritisch met nieuwe kennis kunnen omgaan en deze helder kunnen overbrengen, niet alleen aan collega’s maar ook aan patiënten.

Wetenschap


De wetenschappelijke benadering van de neurologie moet in de opleiding een centrale rol spelen. De aios moet wetenschappelijke literatuur kritisch kunnen lezen en bediscussiëren. Veel aios doen zelf wetenschappelijk onderzoek. Van de aios wordt verwacht tenminste eenmaal een wetenschappelijke voordracht te houden tijdens de NVN-wetenschapsdagen of een internationaal symposium, danwel eerste of tweede auteur van een wetenschappelijk artikel te zijn geweest.

Doelmatigheid


Met de beschikbare middelen zo goed mogelijke zorg leveren. Dat is de kern van het thema doelmatigheid van zorg. Inhoudelijk is het een breed begrip: het omvat aspecten van zorg voor de patiënt en de professional, aspecten van management, organisatie en houdbare zorg, wetenschap en opleiding. Werken aan doelmatigheid betekent tegelijkertijd het verwerven van algemene competenties: om doelmatig te kunnen werken, heb je alle competenties nodig.